Regulamin

Udostępnij znajomym...

Regulamin biura tłumaczeń tlumacz24.eu Przemysław Drews

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Zleceniobiorca – biuro tłumaczeń tlumacz24.eu – Przemysław Drews (zwany w skrócie tlumacz24.eu) z siedzibą przy Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin, NIP: 9552020324, REGON: 812383768

 2. Zleceniodawca – Klient udzielający Zleceniobiorcy zlecenia tłumaczenia,

 3. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest uregulowanie ogólnych zasad współpracy pomiędzy Stronami w zakresie usług świadczonych przez Zleceniobiorcę w przedmiocie tłumaczeń tekstów oraz tłumaczeń ustnych na rzecz Zleceniodawców, z którymi Zleceniobiorca nie posiada zawartej Umowy o stałej współpracy,

 4. Zleceniobiorca wykonuje zarówno tłumaczenia pisemne i ustne jak również przysięgłe i zwykłe.

Zlecenia
§ 2.

 1. Zlecenie tłumaczenia odbywa się poprzez przesłanie przez Zleceniodawcę do Zleceniobiorcy zamówienia poprzez formularz na stronie internetowej znajdujący się pod adresem https://www.tlumacz24.eu/zamowienie/ lub poprzez przesłanie podpisanego formularza zlecenia tłumaczenia wraz z dokumentami do tłumaczenia. Formularz zlecenia tłumaczenia musi być podpisany czytelnie przez Zleceniodawcę, a w przypadku firm, dodatkowo opatrzony pieczątką firmową i wraz z dokumentami do tłumaczenia może zostać przesłany do Zleceniobiorcy w formie zeskanowanej na adres mailowy: biuro@tlumacz24.eu, faksem na numer +48 91 881 28 67 lub pocztą na adres: Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin.

 2. Przesłanie wypełnionego formularza zlecenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem zlecenia przez Zleceniobiorcę do realizacji. W celu skutecznego zlecenia tłumaczenia, niezbędne jest pisemne zwrotne potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji przez Zleceniobiorcę.

 3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zlecenia.

Ceny tłumaczeń/Rozliczenia
§ 3.

 1. Koszt tłumaczenia obliczany jest na podstawie aktualnego cennika Zleceniobiorcy, znajdującego się na stronie https://www.tlumacz24.eu/cennik-ogolny/. Ceny podane w cenniku są cenami netto i należy do nich doliczyć należny podatek VAT.

 2. Tłumaczenia pisemne rozliczane są na podstawie:

a)     ilości znaków (wraz ze spacjami) znajdujących się w dokumencie w języku docelowym, przy czym za 1 stronę obliczeniową przyjmuje się:

 1. dla tłumaczeń zwykłych (nieprzysięgłych): 1800 znaków

 2. dla tłumaczeń przysięgłych/uwierzytelnionych: 1125 znaków.

oraz

b)    trybu tłumaczenia, przy czym:

 1. tryb normalny: obejmuje do 5 stron obliczeniowych tłumaczenia z terminem realizacji na następny dzień roboczy,

 2. tryb ekspresowy: obejmuje 6-10 stron obliczeniowych tłumaczenia z terminem realizacji na następny dzień roboczy,

 3. tryb ekspresowy: obejmuje do 5 stron obliczeniowych tłumaczenia z terminem realizacji tłumaczenia w dniu złożenia zlecenia, pod warunkiem przesłania zlecenia oraz złożenia dokumentów do tłumaczenia przez Zleceniodawcę u Zleceniobiorcy do godz. 10:00.

 4. Dla tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym obowiązuje dopłata 50-100%
 5. Wszelkiego rodzaju dodatkowe koszty, związane z realizacją tłumaczenia (zastosowanie nietypowych czcionek, formatowań, wykonanie obróbek graficznych dokumentów itp.) wyceniane są ze Zleceniodawcą zawsze indywidualne przed przyjęciem zlecenia do realizacji.

 1. Tłumaczenia ustne rozliczane są na podstawie:

 1. ilości godzin pozostawania tłumacza do dyspozycji Zleceniodawcy, w przypadku tłumaczeń w obrębie granic administracyjnych miasta Szczecina. W przypadku zleceń obejmujących tłumaczenia mające odbyć się poza granicami administracyjnymi miasta Szczecina, stawki każdorazowo będą określane w relacji do okoliczności faktycznych wiążących się z wykonaniem danego zlecenia, z uwzględnieniem w szczególności: kosztów dojazdu, kosztów zakwaterowania i wyżywienia, itp.

oraz

b)    rodzaju tłumaczenia:

 1. tłumaczenia konsekutywne

 2. tłumaczenia szeptane

 3. tłumaczenia symultaniczne

Płatności
§ 4

 1. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zleceniodawcy.

 2. Rozliczenie ze Zleceniodawcą następuje na podstawie faktury VAT wystawionej na dane Zleceniodawcy z 7 dniowym terminem płatności. W przypadku wykonywania usługi dla nowych klientów, osób fizycznych lub w przypadku zlecenia tłumaczenia o dużej ilości stron, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do pobrania częściowej lub całkowitej przedpłaty w postaci zaliczki.

 3. W przypadku rezygnacji przez Zleceniodawcę ze zlecenia w trakcie realizacji tłumaczenia, Zleceniodawca ponosi koszty tłumaczenia już wykonanego do chwili złożenia rezygnacji. Rezygnacja Zleceniodawcy ze zlecenia musi zostać wysłana do Zleceniobiorcy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, na adres mailowy: biuro@tlumacz24.eu lub faksem pod numer: +48 91 881 28 67

Zakres odpowiedzialności/Reklamacje.
§ 5

 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Zleceniobiorcy za jakiekolwiek szkody związane z wykonanym tłumaczeniem ograniczona jest wyłącznie do wysokości kwoty netto należnej Zleceniobiorcy za dane tłumaczenie.

 2. W przypadku tłumaczeń realizowanych w trybie ekspresowym, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i uchybienia występujące w tłumaczeniach. Zlecając tłumaczenie w trybie ekspresowym, Zleceniodawca akceptuje możliwość wystąpienia błędów i uchybień, związanych z brakiem czasu na dodatkową analizę i weryfikację przetłumaczonego tekstu.

 3. W przypadku wykazania przez Zleceniodawcę, iż wykonane tłumaczenie (za wyjątkiem tłumaczeń wymienionych w § 5 ust. 2) obarczone jest wadami, Zleceniobiorca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni kalendarzowych.

 4. Jeśli wad, o których mowa w § 5 ust. 3 nie można usunąć, wówczas Zleceniodawcy przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 25% wartości wynagrodzenia ustalonego za dane tłumaczenie. Jeśli wady będą miały charakter wad istotnych, wówczas Zleceniodawcy przysługuje prawo do żądania kary umownej w wysokości 50%-100% wartości wynagrodzenia ustalonego za dane tłumaczenie.

 5. Wszelkie reklamacje należy, pod rygorem nieważności, zgłaszać Zleceniobiorcy w formie pisemnej, z wyszczególnieniem zastrzeżeń co do reklamowanego tłumaczenia, w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania tłumaczenia. Pod pojęciem forma pisemna należy rozumieć wysłanie reklamacji na adres mailowy: biuro@tlumacz24.eu lub pocztą na adres: Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin.

 6. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, oraz nie uwzględnia żadnych reklamacji względem tłumaczeń, za które Zleceniodawca zalega z płatnością.

 7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją zleconych tłumaczeń.

 8. Klienci korzystający z usług Zleceniobiorcy zobowiązują się przez 6 miesięcy od daty ostatniego zlecenia nie kontaktować się bezpośrednio z tłumaczami biura tlumacz24.eu wykonującymi tłumaczenia dla Zleceniodawcy.

Postanowienia końcowe
§ 6

 1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cennika zawartego na stronie internetowej biura: https://www.tlumacz24.eu/cennik-ogolny/ oraz zmian niniejszego Regulaminu.

 2. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż stosunek prawny wykreowany niniejszym Regulaminem podlega prawu polskiemu

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.